Ochrana osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

2. Ubytovaný souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Ubytovaný souhlasí se zpracováním osobních údajů ubytovatele, a to pro účely realizace práv a povinností z realizace služeb a pro účely. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů ubytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení ubytovanému. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Ubytovaný bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6. Ubytovaný potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7. V případě, že by se ubytovaný domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.Požádá-li ubytovaný o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu ubytovatel povinen tuto informaci předat. Ubytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Anglická zkratka obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR (z anglického názvu General Data Protection Regulation).

Správce: Ubytování – Ramzová s.r.o.
Účel: marketingové účely (neautomatizované rozhodování)
Shromažďované údaje: jméno, mailová adresa (kontaktní adresa bude použita pouze pro doručení, nebude využita pro marketingové účely)
Doba souhlasu: 2 roky

Odvolat svůj souhlas můžete využitím kontaktního mailu recepce@ubytovani-ramzova.cz

Zabezpečení osobních údajů
• Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme
• po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy

• 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů

• po dobu, po kterou je ubytovatel povinen jakožto správce povinnen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností Ubytování – Ramzová jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

• souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 2 let nebo do odvolání

• komunikace 2 roky

V Ramzové dne 25.5.2018
Ubytování – Ramzová s.r.o.
Jan Kaňovský
jednatel