Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel služeb:
Ubytování – Ramzová s.r.o.
se sídlem Petříkov 29, Ostružná 788 25
IČ: 064 76 074

Společnost Ubytování – Ramzová s.r.o., IČ: 064 76 074 (dále jen „Ubytovatel“) vydává tímto ve smyslu ustan. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“), tyto Všeobecné obchodní podmínky pro ubytování v objektu Apartmány Ramzová č. 345 a 346, PSČ 788 25 Ostružná (dále jen „VOP“).

1. Předmětem těchto VOP Ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích služeb pro objednatele/klienta (dále jen „Ubytovaný“) v objektu Apartmány Ramzová č. 345 a 346 PSČ 788 25 Ostružná. VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi Ubytovatelem a Ubytovaným; VOP jsou součástí nabídky Ubytovatele; resp. součástí provedené rezervace ze strany Ubytovaného prostřednictvím internetového rezervačního systému na webové stránce: https://www.ubytovani-ramzova.cz/ (dále jen „Webová stránka“).

2. Ubytovatel prohlašuje, že na základě Komisionářské smlouvy je oprávněný zajišťovat přechodné ubytování v objektu Apartmány Ramzová č. 345, PSČ 788 25 Ostružná, (dále jen „Ubytování “) a současně prohlašuje, že je oprávněn poskytovat ubytovací služby v rámci své podnikatelské činnosti.

3. Ubytovatel se zavazuje poskytnout Ubytovanému k Ubytování ubytovací prostor (apartmán) včetně jejího příslušenství, jakož i společné prostory patřící k Ubytování (dále jen „Předmět Ubytování“) a to na sjednanou dobu, přičemž převzetí Předmětu Ubytování je v den zahájení Ubytování možné od 15:30 do 18:00 hod. a v den ukončení Ubytování musí předání proběhnout nejpozději do 10:00 hod. Poplatek za příjezd mimo stanoveno dobu příjezdu činí 300 Kč a bude uhrazen při příjezdu na recepci.

4. Potvrzením nabídky Ubytovaným, resp. provedením rezervace ze strany Ubytovaného přes Webovou stránku (dále jen „Rezervace“), Ubytovaný uznává následující VOP za závazná pro všechna plnění související s předmětem těchto VOP a souhlasí se zněním a obsahem VOP včetně Ubytovacího řádu.

5. Objednat Ubytování je možné písemně přes email odeslaný na adresu recepce@ubytovani-ramzova.cz, nebo provedením Rezervace, přičemž email i Rezervace musí obsahovat informace:

 • jméno a příjmení Ubytovaného
 • termín Ubytování
 • kontaktní údaje Ubytovaného, email, bydliště, telefonní číslo
 • počet objednaných osob ve struktuře dospělé osoby x děti, děti do 12 let případné další požadavky ze strany Ubytovaného, které nejsou obsaženy v nabídce Ubytovatele.

6. Ubytovatel přenechává Předmět Ubytování uvedený v potvrzení o provedení Rezervace Ubytovanému do užívání na dobu a podmínek stanovených v Rezervaci, těmito VOP, Ubytovacím řádem a obecně závaznými právními předpisy.

7. Rezervace potvrzená a akceptovaná Ubytovatelem je závazná. Další požadavky ze strany Ubytovaného, které nebyly výslovně akceptovány ze strany Ubytovatele, nemají vliv na závaznost Rezervace. Pro akceptaci Rezervace je Ubytovatel oprávněný požadovat od Ubytovaného garanci, a to zaplacení částky uvedené ve výzvě k úhradě platby za Ubytování.

8. Ubytovaný je povinen zaplatit částku uvedenou ve výzvě k úhradě platby za Ubytování v uvedené lhůtě splatnosti, která mu byla zaslaná emailem na adresu uvedenou v Rezervaci. Pokud tak Ubytovaný neučiní, není dále Ubytovatel provedenou Rezervací vázán.

9. Cena za Ubytování je stanovena v kalkulaci na Webové stránce a hradí se na základě výzvy k úhradě platby. Platbu je potřeba dostatečně identifikovat celým jménem a příjmením nebo variabilním symbolem platby. Cena za ubytování zahrnuje pronájem apartmánu, neobsahuje stravování a poplatek z pobytu. je uvedena včetně příslušné sazby DPH. Poplatek z pobytu není součástí kalkulace na webové stránce, ale vypočítá se po obdržení rezervace na základě počtu osob dospělých. V ceně jsou již zahrnuty lůžkoviny, ručníky a hygienické potřeby. Uvedená cena zahrnuje pronájem všeho vybavení apartmánu, spotřebu energií a médií a závěrečný úklid při běžném znečištění. V případě zkráceného pobytu je účtován také poplatek za úklid vždy dle aktuálního ceníku úklidu. Cena za úklid při zkráceném pobytu je kalkulována při zaslání potvrzení rezervace.

10. Ubytovatel odevzdá Ubytovanému Předmět Ubytování ve stavu, který je způsobilý pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s Ubytováním.

11. Při ukončení Ubytování je Ubytovaný povinen uhradit rozdíl v již zaplacené ceně za Ubytování a cenou skutečnou včetně případně vzniklé škody, kterou Ubytovaný způsobil na Předmětu Ubytování, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku, po kterou bude Předmět Ubytování nevhodný k dalšímu provozu, nebo porušením jiných smluvních ujednání. Tuto povinnost má Ubytovaný i v případě, že škodu způsobí děti, zvířata nebo jiné osoby ubytované spolu s Ubytovaným.

12. Mimo tuto cenu bude vybrána při předání klíčů vratná kauce ve výši 1 000,- Kč, ze které budou hrazeny případné škody na vybavení a příslušenství, či případný úklid nad rámec obvyklého. V případě nahlášení neúplného počtu osob včetně dětí od 1 do 12 let, je zpoplatněno ložní prádlo včetně ručníků jednorázovou částkou 150 Kč/osoba. Nespotřebovaná kauce se vrací při ukončení Ubytování.

13. Ubytovatel může před uplynutím doby ujednané v Rezervaci vypovědět Ubytovaného z Předmětu Ubytování bez výpovědní doby, porušuje-li Ubytovaný i přes výstrahu hrubě své povinnosti vyplývající z těchto VOP, Občanského zákoníku nebo porušuje dobré mravy, a to bez nároku na vrácení ceny.

14. Ubytovaný může Ubytování vypovědět před uplynutím ujednané doby za níže uvedených podmínek a zaplacením sjednaného stornopoplatku:

 1. v případě oznámení do 22. dne před předpokládaným zahájením Ubytování je stornování bez poplatku;
 2. ve výši 30 % hodnoty platby za objednané Ubytování za předpokládanou dobu Ubytování, dojde-li k oznámení od 21. dne do 15. dne před předpokládaným zahájením Ubytování;
 3. ve výši 50 % hodnoty platby za objednané Ubytování za předpokládanou dobu Ubytování, dojde-li k oznámení od 14. dne do 7. dne před předpokládaným zahájením Ubytování;
 4. ve výši 80 % hodnoty platby za objednané Ubytování za předpokládanou dobu Ubytování, dojde-li k oznámení od 6. dne do 3. dne před předpokládaným zahájením Ubytování;
 5. ve výši 100 % hodnoty platby za objednané Ubytování za předpokládanou dobu Ubytování, dojde-li k oznámení od 2. dne do 1. dne před předpokládaným zahájením Ubytování.

15. V případě, že Ubytovaný stornuje Ubytování, uskuteční Ubytovatel převod platby, po odečtení storno poplatku, na účet Ubytovaného, a to do 14 kalendářních dnů od písemného doručení zrušení rezervace na email. adresu: recepce@ubytovaniramzova.cz

16. Ubytovaný může parkovat svá vozidla na přilehlém prostranství před objektem. Prostor není střežen ani nijak zajištěn, tudíž Ubytovatel neodpovídá za případné poškození nebo odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.

17. Ubytovaný má právo na reklamaci, jestliže Ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě a to písemně, nejpozději při ukončení Ubytování.

18. Ubytovatel má právo odmítnout převzetí věcí do úschovy, které nelze běžně od charakteru Ubytování požadovat např. větší množství peněz, klenotů, cenin apod. Ubytovatel požaduje, aby věci do úschovy byly předány v uzavřené a zapečetěné schránce. Ubytovatel není povinen převzít do úschovy vozidla, nebo věci ponechané ve vozidle a ani na živá zvířata.

19. Odstoupení od Ubytování ze strany Ubytovaného nebo Ubytovatele, které musí být podáno písemně a doručeno druhému z účastníků, nemá vliv na vzniklé závazky. V případě odstoupení má Ubytovatel právo vyzvat Ubytovaného k opuštění objektu.

20. Ubytovací řád je platný pro všechny ubytované a je povinností Ubytovaného, aby  jeho obsahem seznámil i jiné osoby ubytované spolu s Ubytovaným.

21. Korespondence bude zasílána na poslední známou adresu Ubytovaného. V případě odmítnutí platí fikce doručení.

22. Bude-li jedno nebo více ustanovení těchto VOP prohlášeno soudem za neplatné, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Ubytovatel a Ubytovaný si namísto neplatných ustanovení dohodnou takové platné ustanovení, které se bude nejvíce přibližovat účelu zamýšlenému v neplatných ustanoveních.

23. Spory vzniklé v souvislosti s Ubytováním nebo těmito VOP budou rozhodovány soudem věcně a místně příslušným podle sídla Ubytovatele.

24. Právní vztahy těmito VOP výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

V Ramzové dne 2.10.2017
Ubytování – Ramzová s.r.o.
Jan Kaňovský
jednatel

Ubytování – Ramzová s.r.o.
Petříkov 29, Ostružná 788 25, IČ: 064 76 074

UBYTOVACÍ ŘÁD v objektu Apartmány Ramzová č. 345 a 346, PSČ 788 25 Ostružná

• Ubytovaný a osoby s ním ubytované mají právo užívat prostory vyhrazené k Ubytování. Ubytovaný obdrží klíče od apartmánu a vchodových dveří. Ubytovaný není oprávněn zapůjčit klíče osobám, které nejsou v apartmánu ubytovány. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů má Ubytovatel právo domáhat se náhrady způsobené škody.

• Povinnostmi Ubytovaného, včetně osob s ním ubytovaných mimo jiné je:

 • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
 • uhradit dohodnutou cenu za Ubytování
 • užívat Předmět Ubytování řádně, dodržovat pořádek a čistotu v celém objektu, před ukončením Ubytování uvést apartmán do původního stavu
 • neprodleně provést kontrolu inventáře pokoje a kuchyňky a případné rozdíly ihned nahlásit Ubytovateli. Po dobu Ubytování přebírá Ubytovaný hmotnou odpovědnost za Předmět Ubytování a inventář
 • bezodkladně oznámit veškeré vzniklé závady, nebo potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách nebo škodu, kterou v prostorách způsobil na recepci nebo správci Ubytování

• Ubytovaný nesmí bez souhlasu Ubytovatele:

 • provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách / stěhovat a vynášet z pokoje nábytek a vybavení apod./
 • používat v prostorách vlastní spotřebiče, bez předchozího oznámení Ubytovateli nebo přes jeho zákaz
 • přenechat prostory vyhrazené pro ubytování jiné osobě
 • přijímat návštěvy na pokoji bez předchozího oznámení Ubytovateli
 • uvádět adresu ubytování jako místo podnikání nebo trvalého bydliště

• Ubytovaný dále nesmí:

 • nosit zbraně a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo ubytovanému předepsáno lékařem

• Ve všech prostorách objektu je kouření ze zdravotních a bezpečnostních důvodů zakázáno. Kouření v přilehlých venkovních prostorách je dovoleno s přihlédnutím k dodržování etických zásad (přítomnost dětí, neznečišťování okolí atd.)

• Ubytovatel je povinen odevzdat Ubytovanému prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a odpovídá za technický a hygienický stav apartmánů.

• V případě nepřítomnosti správce apartmánů je Ubytovaný povinen při odchodu a příchodu do apartmánu uzamykat hlavní vchodové dveře.

• V době 22 hod. do 7 hod. je v objektu režim nočního klidu, kdy povinností Ubytovaného je chovat se tak, aby nerušil ostatní ubytované nadměrným hlukem.

• Během Ubytování se úklid na pokojích neprovádí. Odpad v průběhu Ubytování vynáší Ubytovaný do popelnic umístněných před objektem Základní úklidové pomůcky je možné zapůjčit u správce.

• Zvířatům je vstup povolen do apartmánu za předpokladu, že je to možné dle konkrétních podmínek daného apartmánu. Poplatek za zvířata je v tomto případě již součástí ceny za Ubytování, přičemž nezahrnuje cenu za mimořádný úklid, který bude potřeba vykonat po ubytování zvířete v apartmánu v případě znečištění většího rozsahu, které nelze odstranit běžným úklidem.

V Ramzové dne 2.10.2017
Ubytování – Ramzová s.r.o.
Jan Kaňovský
jednatel